Home

Škola budućnosti

| On: avg 16 2012

Ciljevi, inovativni aspekti i očekivani rezultati usmereni su na izgradnju prototipa škole budućnosti koji bi mogao da bude usvojen od strane aktera u obrazovnom sistemu.

Uvođenje „pull“ umesto „push“ metodologije: stvoriti okruženje i motivaciju učenicima da sami dolaze do informacija umesto da im se pruže gotovi sadržaji koje treba da usvoje i reprodukuju.

 

ODS projekat promoviše tri ključne oblasti inovacija:

1. Inovativni načini za podsticanje upotrebe digitalnih resursa i razmenu iskustava.

2. Novi dizajn obrazovnih materijala i organizaciona šema metapodataka. Ovo treba da omogući korišćenje elemenata obrazovnog procesa (ciljevi, pedagoški modeli, individualne karakteristike i potrebe učenika) i nastavničkih kompetencija za procenu uticaja digitalnih resursa na rad škola – kako u pogledu ishoda tako i u pogledu obrazovnih aktivnosti.

3.Inovativna rešenja za uklanjanje jezičkih i kulturoloških prepreka i efikasniju upotrebu postojećih repozitorijuma od strane nastavnika, učenika i roditelja.

 

Po završetku projekta očekuje se da evropski učenici sutrašnjice budu digitalno kompetentni i dobro informisani. ODS projekat bi trebalo da doprinese modernizaciji obrazovanja u školama, podstakne učenike i nastavnike da povećaju sopstvene digitalne kompetencije, povećaju potrebu za inovativnim digitalnim resursima, angažuju nastavnike i učenke da razvijaju inovativne obrazovne aktivnosti. Povrh svega, projekat bi trebalo da ojača evropske integracije povećanjem saradnje bez obzira na državne granice spajajući različite kulture i podržavajući praksu višejezičkih resursa.

 

comment closed